Aktuality

Přerušení provozu MŠ o letních prázdninách

v době letních prázdnin bude provoz mateřské školy přerušený od 25. 7. 2016 do 31. 8. 2016.

Zápis do mateřské školy pro školní rok 2016/2017

 

Kdy?              zápis začíná v pondělí 25. 4. a končí v pátek 29. 4. 2016
Kde?              v kanceláři ředitelky mateřské školy 
V kolik?          od 10 hod. do 15 hod., pořadí příchodu rodičů k zápisu nemá vliv na přijetí dítěte
S sebou ?       občanský průkaz, rodný list dítěte

 

Do 29. 4., kdy zápis končí, odevzdat:

 • vyplněnou žádost o přijetí na školní rok 2016/2017 + další tiskopisy přiložené u žádosti
 • od lékaře potvrzený evidenční list dítěte, který dostanete u zápisu

Žádost k přijetí a kritéria k přijetí najdete na stránkách školy  www.msov.cz⟶ soubory ke stažení nebo je dostanete u zápisu v mateřské škole.

 

Stručná kritéria k přijetí

 • dítě v posledním roce před zahájením povinné školní docházky a dítě s odkladem povinné školní docházky
 • trvalý nebo hlášený pobyt (cizinci) v Odoleně Vodě

 

Informace MŠMT k problematice pozdního vyzvedávání dětí z mateřské školy po ukončení provozu

Viz PDF. - Pozdní vyzvedávání dětí z MŠ

Sběr papíru

Sběr papíru opět začne od 1.10. Prosíme balíčky max. 5 kilo, dobře svázané, se jménem a třídou dítěte.

Karton se nesbírá.

Výše úplaty ve školním roce 2015/2016

Od 1. 9. 2015 bude výše úplaty 750 Kč.

 

Organizace školního roku 2015/2016

Podzimní prázdniny: čtvrtek 29. října a pátek 30. října - bez přerušení provozu

Vánoční prázdniny: od středy 23. prosince a skončí v neděli 3. ledna 2016 - přerušení provozu

Jednodenní pololetní prázdniny: pátek 29. ledna - bez přerušení provozu

Jarní prázdniny: od 1. února do 7. února- bez přerušení provozu

Velikonoční prázdniny: čtvrtek 24. března a pátek 25. března- bez přerušení provozu

 

Osvobození od úplaty


vyhláška 14/2005 Sb.,o předškolním vzdělávání 

a) zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi 5) (doplatek na bydlení, příspěvek na živobytí) 
b) zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči 6) 
c) rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči6) z důvodu péče o nezaopatřené dítě 
d) fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče7) 

pokud tuto skutečnost prokáže řediteli mateřské školy

5)§ 4 odst. 2 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění zákona č. 366/2011Sb., 6) § 12 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění zákona č. 366/2011 Sb. 7) § 36 až 43 zákona č. 117/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů 

Informace pro rodiče

Máte možnost požádat ředitelku školy o nahlédnutí či prostudování těchto dokumentů

 • Školní vzdělávací program „Objevujeme svět pro život“
 • Školní řád mateřské školy
 • Směrnice o svobodném přístupu k informacím, které je povinna poskytnout, které jsou
 • v její působnosti, přitom zachovávat ochranu osobních údajů a která obsahuje veškeré
 • údaje o:
  • - poskytování informací
  • - způsobu a rozsahu zveřejňování informací
  • - omezení práva na poskytování informace
  • - vyřizování žádostí o poskytnutí informace
  • - podávání stížností, oznámení a podnětů
  • - odvolání
 • Výroční zpráva o poskytování informací za předcházející kalendářní rok
 • Vlastní hodnocení školy - zpráva
 

Paní učitelku máte možnost požádat:

 • o nahlédnutí do Třídního vzdělávacího programu každé třídy
 • o informace o výchovných a vzdělávacích pokrocích Vašeho dítěte
 • o možnost účasti při činnostech dětí ve třídě
 • o účast na akcích školy