Aktuality

Vážení rodiče,

při příležitosti konce školního roku Vám chceme poděkovat za spolupráci a popřát klidné prázdniny k načerpání sil a dětem přejeme krásné prázdniny plné zážitků.

Omluva - ZMĚNA TERMÍNU vrácení přeplatků za kulturní akce

Z technických důvodů se budou přeplatky za kulturní akce vracet nejpozději do 31. 8. 2015.

Termín vrácení přeplatků za stravné se nemění.

Děkuji za pochopení.

Platba za prázdniny

možno platit b e z h o t o v o s t n ě na účet MŠ a to od 7. 7. do 17. 7. (PROSÍM až po vrácení přeplatků za stravné na váš účet)!!!!!!!!
nebo h o t o v ě: od 7. 7. do 17. 7. od 7.30 hod do 13.30 hod. v kanceláři u pí Janatové.

Č e r v e n e c: 367 Kč úplata + stravné 34 Kč/36 Kč (7leté děti) za každý přihlášený oběd
S r p e n: 186 Kč úplata + stravné 34 Kč/36 Kč (7leté děti) za každý přihlášený oběd
Kdo nebude v červenci a v srpnu chodit do MŠ: platba 0 KčVyúčtování přeplatků

Přeplatky za stravné
Přeplatky za stravné přijdou na Váš účet nejdéle do 7. 7. 2015. Do té doby, prosím, neplaťte úhradu za prázdniny.

Přeplatky za kulturní akce
Přeplatky z kulturních akcí jednotlivých tříd, pokud vůbec vzniknou, přijdou na váš účet 
až po ukončení všech akcí, nejdéle do 10. 7. 2015.
Pokud budete mít dotazy ohledně výše přeposlaných přeplatků, kontaktujte paní učitelku Vašeho dítěte.

 

Sběr papíru

Sběr papíru pro školní rok 2014/2015 končí 31. května.

Výše úplaty ve školním roce 2015/2016

Od 1. 9. 2015 bude výše úplaty 750 Kč.

 

Přerušení provozu mateřské školy v době hlavních prázdnin

V době hlavních prázdnin bude provoz mateřské školy přerušen od 20. 7. 2015 do 21. 8. 2015.

Bezhotovostní platby

Ve školním roce 2014/2015 budeme vybírat, kromě platby na stravné a úplaty na školné, 600 Kč jednorázový poplatek na kulturní programy pro děti + předškolní třídy platbu za plavání.
U provedené platby uvádějte, prosím, variabilní symbol Vašeho dítěte (stejný jako pro platbu stravného a úplaty) a do poznámky pro příjemce uveďte prosím účel platby - DIVADLA u předškoláků + PLAVÁNÍ.
Vyúčtování zálohy proběhne v červnu 2015 – po ukončení všech kulturních akcí. Eventuální přeplatky Vám budou vráceny bezhotovostním převodem

Organizace školního roku 2014/2015

Podzimní prázdniny: v pondělí 27. října a ve středu 29. října - bez přerušení provozu
Vánoční prázdniny: od pondělí 22. prosince a skončí v pátek 2. ledna 2015 - přerušení provozu
Jednodenní pololetní prázdniny: pátek 30. ledna - bez přerušení provozu
Jarní prázdniny: od 9. března do 13. března - bez přerušení provozu
Velikonoční prázdniny: čtvrtek 2. dubna a pátek 3. dubna - bez přerušení provozu

Osvobození od úplaty


vyhláška 14/2005 Sb.,o předškolním vzdělávání 

a) zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi 5) (doplatek na bydlení, příspěvek na živobytí) 
b) zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči 6) 
c) rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči6) z důvodu péče o nezaopatřené dítě 
d) fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče7) 

pokud tuto skutečnost prokáže řediteli mateřské školy5)§ 4 odst. 2 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění zákona č. 366/2011Sb., 6) § 12 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění zákona č. 366/2011 Sb. 7) § 36 až 43 zákona č. 117/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů 

Úplata za předškolní vzdělávání pro děti s odkladem školní docházky

Nově se v § 123 odst. 2 stanovuje (v kontextu dalších ustanovení, která zpřísňují podmínky odkladu povinné školní docházky s cílem omezit nadužívání odkladů) bezúplatnost posledního ročníku mateřské školy nejvýše na 12 měsíců v mateřských školách zřizovaných státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí. Současně je třeba poznamenat, že uvedené ustanovení nemá retroaktivní účinky, takže docházka dětí do posledního ročníku MŠ před uvedeným datem se do úhrnu 12 měsíců bezúplatné docházky do MŠ nezapočítává. 

Informace pro rodiče

Máte možnost požádat ředitelku školy o nahlédnutí či prostudování těchto dokumentů

 • Školní vzdělávací program „Objevujeme svět pro život“
 • Školní řád mateřské školy
 • Směrnice o svobodném přístupu k informacím, které je povinna poskytnout, které jsou
 • v její působnosti, přitom zachovávat ochranu osobních údajů a která obsahuje veškeré
 • údaje o:
  • - poskytování informací
  • - způsobu a rozsahu zveřejňování informací
  • - omezení práva na poskytování informace
  • - vyřizování žádostí o poskytnutí informace
  • - podávání stížností, oznámení a podnětů
  • - odvolání
 • Výroční zpráva o poskytování informací za předcházející kalendářní rok
 • Vlastní hodnocení školy - zpráva
 

Paní učitelku máte možnost požádat:

 • o nahlédnutí do Třídního vzdělávacího programu každé třídy
 • o informace o výchovných a vzdělávacích pokrocích Vašeho dítěte
 • o možnost účasti při činnostech dětí ve třídě
 • o účast na akcích školy