Aktuality

Zápis do Mateřské školy v Odoleně Vodě pro školní rok 2014/2015

Kdy?               od pondělí 25. 8. do úterý 26. 8. 2014
Kde?              v kanceláři ředitelky mateřské školy
V kolik?         od 10 hod. do 16 hod., pořadí příchodu rodičů k zápisu nemá vliv na přijetí dítěte
S sebou?       občanský průkaz, rodný list dítěte

Do 26. 8. 2014, kdy zápis končí, odevzdat:
 • vyplněnou žádost
 • od lékaře potvrzený evidenční list dítěte, který dostanete u zápisu

Kritéria k přijetí (na webu školy → soubory ke stažení)

Přímé telefonní spojení do tříd

MŠ Komenského

Sluníčka: 283 971 079
Berušky: 283 971 835
Koťátka: 283 971 080
Kuřátka: 283 971 849
Včeličky: 283 971 081

MŠ Lidická

Motýlci: 266 712 944
Rybičky: 283 843 170

MŠ U Kostela 109

Lentilky: 283 970 130
Kytičky: 266 712 584
Pastelky: 266 712 589

Ředitelství školy

Ředitelka školy: 283 971 850
Fax: 283 971 851
Vedoucí školní jídelny: 283 971 089

Osvobození od úplaty


vyhláška 14/2005 Sb.,o předškolním vzdělávání

a) zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi 5) (doplatek na bydlení, příspěvek na živobytí)
b) zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči 6)
c) rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči6) z důvodu péče o nezaopatřené dítě
d) fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče7)

pokud tuto skutečnost prokáže řediteli mateřské školy


5)§ 4 odst. 2 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění zákona č. 366/2011Sb., 6) § 12 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění zákona č. 366/2011 Sb. 7) § 36 až 43 zákona č. 117/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Úplata za předškolní vzdělávání pro děti s odkladem školní docházky

Nově se v § 123 odst. 2 stanovuje (v kontextu dalších ustanovení, která zpřísňují podmínky odkladu povinné školní docházky s cílem omezit nadužívání odkladů) bezúplatnost posledního ročníku mateřské školy nejvýše na 12 měsíců v mateřských školách zřizovaných státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí. Současně je třeba poznamenat, že uvedené ustanovení nemá retroaktivní účinky, takže docházka dětí do posledního ročníku MŠ před uvedeným datem se do úhrnu 12 měsíců bezúplatné docházky do MŠ nezapočítává. To znamená, že období 12 měsíců bezúplatného vzdělávání počíná dnem 1. ledna 2012.
Dětem, které se vzdělávaly bezplatně ve školním roce 2011/2012 se začíná započítávat doba 12 měsíců od 1. 1. 2012. Měsíc, kdy je provoz mateřské školy o prázdninách přerušen, se odečte. Tzn. že 12 měsíců bude v prosinci 2012 plus 1 měsíc přerušeného provozu – to je leden 2013. Platit začnou od února 2013.

 Informace pro rodiče

 

Máte možnost požádat ředitelku školy o nahlédnutí či prostudování těchto dokumentů

 • Školní vzdělávací program „Objevujeme svět pro život“
 • Školní řád mateřské školy
 • Směrnice o svobodném přístupu k informacím, které je povinna poskytnout, které jsou
 • v její působnosti, přitom zachovávat ochranu osobních údajů a která obsahuje veškeré
 • údaje o:
  • - poskytování informací
  • - způsobu a rozsahu zveřejňování informací
  • - omezení práva na poskytování informace
  • - vyřizování žádostí o poskytnutí informace
  • - podávání stížností, oznámení a podnětů
  • - odvolání
 • Výroční zpráva o poskytování informací za předcházející kalendářní rok
 • Vlastní hodnocení školy - zpráva
 

Paní učitelku máte možnost požádat:

 
 • o nahlédnutí do Třídního vzdělávacího programu každé třídy
 • o informace o výchovných a vzdělávacích pokrocích Vašeho dítěte
 • o možnost účasti při činnostech dětí ve třídě
 • o účast na akcích školy