Platba

Stravování dítěte

Rozsah stravování dítěte v mateřské škole stanoví ředitelka se zákonným zástupcem dítěte a to tak, aby dítě, je-li v době podávání jídla přítomno v mateřské škole, se stravovalo vždy (dopolední svačina, oběd, odpolední svačina). Pitný režim po celý den.

Finanční normativ platný od 1. 9. 2023 je 47,-Kč za celodenní stravování dítěte v mateřské škole/ měsíčně 940,-Kč. Dítě, které v průběhu školního roku dovrší sedmi let, je dle vyhl. č. 107/2005 Sb., o školním stravování zařazeno do 2. věkové skupiny strávníků a má vyšší finanční limit 53,-Kč/měsíčně 1.060,-Kč. 
 
Platba za školní stravování je splatná do 15.dne v měsíci na daný měsíc bezhotovostním převodem na účet KB 19-3990040207/0100.

Vyúčtování bude provedeno vždy k 30. 6. kalendářního roku. 

 

Způsob omlouvání - přihlašování a odhlašování

Zákonný zástupce je povinen oznámit známou nepřítomnost dítěte v MŠ, není-li nepřítomnost předem známa, omluví dítě neprodleně. 
Dítě musí být nahlášeno ke stravování nebo odhlášeno ze stravování na následující den v elektronickém systému TWIGSEE den předem do 11:30 hod. 
Za dítě, které z jakéhokoliv důvodu nepřijde do MŠ si mohou rodiče nahlášený oběd vyzvednout do přinesené nádoby. 

Naše mateřská školka zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies