Povinně zveřejňované informace

Mateřská škola Odolena Voda, okres Praha - východ

Poskytování informací týkajících se činnosti školy veřejnosti

Informace o škole podle zákona č. 106/1999 Sb.

 

1. Název organizace 
Mateřská škola Odolena Voda, okres Praha - východ, příspěvková organizace 

2. Důvod a způsob založení

Zastupitelstvo města Odolena Voda v souladu s § 14 odst. 2 zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů, § 27 zákona č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a § 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), usnesením č. 4/2002 ze dne 30. 9. 2002 zřizuje příspěvkovou organizaci jako své neziskové zařízení s právní subjektivitou: Mateřská škola Odolena Voda 
Zřizovatel: Město Odolena Voda 

Mateřská škola sdružuje: 1. Mateřskou školu

                                         2. Školní jídelnu při MŠ 

3. Organizační struktura školy

Ředitelka školy

Zástupkyně ředitelky

Vedoucí školní jídelny

4. Kontaktní spojení 
Adresa pro doručování poštovních zásilek: 
Mateřská škola Odolena Voda, okres Praha - východ, Komenského 307, 250 70 Odolena Voda 
 Adresa pracoviště pro osobní návštěvu: 
Mateřská škola Odolena Voda, okres Praha - východ, Komenského 307, 250 70 Odolena Voda, kancelář ředitelky školy

Úřední hodiny pro osobní návštěvy: pracovní dny od 7.30 do 12.00 hod., čtvrtek : 7.00 – 16.00 hod.

Telefonní číslo: 283 971 850 
Číslo faxu: 283 971 851 
Elektronické adresa oficiálních internetových stránek: www.msov.cz 
Bankovní spojení pro platby od veřejnosti: 19-3990040207/0100 
Identifikační číslo : 750 31 272 (škola není plátcem DPH)

Další místo poskytovaného vzdělávání:

Mateřská škola Odolena Voda, okres Praha - východ, U Kostela 109, 250 70 Odolena Voda

5. Dokumenty: 

Seznamy hlavních dokumentů školy:

  • rozpočet
  • školní vzdělávací program

Vydané školou 

  • školní řád 

6. Místo a způsob, jak získat příslušné informace 

Jména a příjmení pracovníků školy určených k poskytování informací:

ředitelka školy Eva Boháčková, tel. 283 971 850, fax 283 971 851, e-mail: msodolenavoda@volny.cz

zástupce ředitelky Alexandra Kováříková, 283 971 089, fax 283 971 851, e-mail: zastupce.ms@volny.cz

Jméno a příjmení pracovníka pověřeného přijímáním žádostí či stížností, návrhů, podnětů či jiných dožádání a vydávajícího rozhodnutí: 

ředitelka školy Eva Boháčková, tel. 283 971 850, fax 283 971 851, e-mail: msodolenavoda@volny.cz

zástupce ředitelky Alexandra Kováříková, 283 971 089, fax 283 971 851, e-mail: zastupce.ms@volny.cz

7. Postup při vyřizování žádosti o poskytnutí informace:

1. Žádost o poskytnutí informace se podává ústně (osobně či telefonicky) nebo písemně (doporučenou poštou, osobně i jiným způsobem, faxem, elektronickou poštou nebo na jiném nosiči dat).

2. Pokud žádost o poskytnutí informace směřuje k poskytnutí zveřejněné informace ve smyslu čl. 2 odst. 5, může zástupce povinné osoby místo požadované informace sdělit jen údaje umožňující vyhledání a získání zveřejněné informace. V případě ústní žádosti tak učiní neprodleně, v případě písemné žádosti nejpozději do 7 dnů ode dne doručení žádosti. Pokud žadatel trvá na přímém poskytnutí informace, musí mu být poskytnuta.3. Není-li žádost vyřízena ústně v souladu s čl. 9, poskytne se požadovaná informace písemně, nahlédnutím do spisu (vč. možnosti pořízeni kopie) nebo na paměťových médiích. 

4. Místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu, a to včetně výslovného uvedení požadavků, které jsou v této souvislosti kladeny na žadatele, jakož i popis postupů a pravidel, která je třeba dodržovat při těchto činnostech, a název příslušného formuláře a způsob a místo, kde lze takový formulář získat 

Údaje, proti kterým rozhodnutím ředitele školy je přípustné odvolání. Odvolání je přípustné: 
Proti rozhodnutím ředitele školy ve smyslu ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., 
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). 
Odvolání se podává prostřednictvím školy. Bližší postup je stanoven zákonem č. 500/2005 Sb. 
Bližší informace, pokyny příp. formuláře lze obdržet v kanceláři ředitelky školy. 

Místo a způsob, kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či žádostí a jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí o právech a povinnostech osob.

Postup při vyřizování všech žádostí, návrhů i jiných dožádání včetně příslušných lhůt Žádosti o poskytnutí informace dle § 13 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, se podávají písemně poštou na adresu školy nebo v na sekretariátu školy.

Ústně lze podat žádost: 

- telefonicky 
- osobně v kanceláři ředitelky školy 
Písemně lze podat žádost: 
- poštou (k rukám ředitele) 
- předáním písemné žádosti na sekretariátu školy na formuláři žádosti o poskytnutí informace (k dispozici na sekretariátu) 

Elektronickou poštou lze podat žádost: 
- zasláním písemné žádosti na: msodolenavoda@volny.cz 

Příjem stížností, žádostí a dalších podání: 
- stížnosti, žádosti a podněty se podávají písemně poštou, v kanceláři ředitelky školy nebo 
   ústně 
- škola vyřizuje stížnosti, žádosti a podněty podle Pravidel pro přijímání a vyřizování stížností ve lhůtě do 30-ti dnů ode dne následujícího po dni podání

Místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutím o právech 
a povinnostech osob

-    kancelář ředitelky školy, mateřská škola Odolena Voda, okres Praha - východ, Komenského 307, 250 70 Odolena Voda

8. Předpisy

Přehled nejdůležitějších předpisů: 

-          Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

-          Zákon č. 562/2004 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím školského zákona.

-          Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů.

-          Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolní vzdělávání

-          Vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy

-          Nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické, přímé pedagogicko-psychologické činnosti 

-          pedagogických pracovníků.

-          Vyhláška MŠ č. 61/1985 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, ve znění zákona č. 111/1998 Sb. a vyhlášky č. 234/2003 Sb.

-          Vyhláška MZd č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti.

-          Vyhláška MZd č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých

-          Vyhláška MSMT č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku.

-          Vyhláška MŠMT č. 17/2005 Sb., o podrobnějších podmínkách organizace České školní inspekce a výkonu inspekční činnosti.

-          Vyhláška MŠMT č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů.

-          Vyhláška MŠMT č. 492/2005 Sb., o krajských normativech. 

-          Vyhláška MŠMT č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních.

-          Vyhláška MŠMT č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných.

-          Vyhláška MŠMT č. 107/2005 Sb., o školním stravování.

-          Vládní vyhláška č. 150/1958 Ú.I., o vyřizování stížností, oznámení a podnětů pracujících

-          Zákon 500/2005 Sb., o správním řízení (správní řád)

-          Zákon 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

-          Zákon 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

-          Zákon č. 128/2000 S., o obcích

vše v platném znění 

Předpisy jsou k nahlédnutí v kanceláři ředitelky školy denně od 7.00 do 11.00 hod. 
 

9. Úhrady za poskytování informací 
Za fotokopii zveřejněné informace (část II, čl. 4, odst. 1) - kopie jedné stránky 3,- Kč. 
Za poskytnutí doprovodné informace 10,- Kč. 
Zaslání informace poštou - poplatek dle bodu 1, 2 + poštovné dle platných tarifů (dobírkou).

 


10. Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací za rok 2020  

Škola: Mateřská škola Odolena Voda, okres Praha - východ 
Se sídlem: Komenského 307, Odolena Voda 

1. Podané žádosti o informace: počet: 0 
2. Podané odvolání proti rozhodnutí: počet: 14
Na základě zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, nebyla poskytnuta žádná informace. 
V Odoleně Vodě 2.1.2021 

Eva Boháčková
ředitelka školy

 

Naše mateřská školka zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies